Bản đồ quy hoạch Các Dự án Đường bộ Cao tốc Bắc Nam

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC-NAM

Việc ban hành “Luật Giao thông Đường bộ mới số 23/2008/QH12”, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2009, thay thế bộ luật số 26/2001/QH10, với rất nhiều điều khoản mới nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay của hệ thống đường bộ cũng như giao thông trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Điều 5 và Điều 6 trong Luật này đều quy định về các chính sách và định hướng phát triển.

Quy hoạch tổng thể đường cao tốc đã được phê duyệt (Quyết định số 1734) bao gồm các mục tiêu sau đây:

(i) Hình thành mạng lưới đường cao tốc quốc gia, đảm bảo các trung tâm kinh tế chính yếu, các cửa ngõ chính, các trung tâm giao thông quan trọng những nơi có các tuyến giao thông cao tốc, đồng thời các tuyến giao thông cũng cần phải kết nối với nhau. Trong đó, cần phải tập trung vào việc xây dựng ĐCT Bắc-Nam, ưu tiên các tuyến cao tốc kết nối với các thành phố lớn (như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng), và đường cao tốc đến các bến cảng lớn;

(ii) Cải thiện tính kết nối với các loại hình vận tải khác, cũng như tính liên kết vùng và quốc tế;

(iii) Mặc dù các tuyến đường cao tốc được xây dựng riêng rẽ, nhưng cũng rất cần thiết phải đảm bảo được tính kết nối với hệ thống cao tốc hiện có, mối quan hệ với môi trường và cảnh quan;

(iv) Góp phần giảm ách tắc giao thông, trước tiên ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM; và

(v) Các tuyến đường cao tốc đã quy hoạch đều được tiến hành với quy mô lớn nhất, tuy nhiên, vẫn có thể thi công xây dựng sao cho nhất quán, phù hợp với lưu lượng giao thông cũng như điều kiện tài chính, cũng như thực hiện quản lý đất đai, hạn chế chi phí thu hồi đất trong tương lai.

Báo cáo quy hoạch chi tiết của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) (Số 7056) đã được lập theo các mục tiêu trên. Gần đây, Báo cáo quy hoạch chi tiết (Số 4481/BGTVT – KHDT ngày 02 tháng 07 năm 2009) đã nghiên cứu sâu hơn tuyến ĐCT Bắc-Nam phía đông, với chiều dài 1.811km từ Hà Nội đến thành phố Cần Thơ.

Trong quy hoạch tổng thể này, các tiêu chuẩn quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc đã được đề xuất dựa trên các tài liệu tham khảo nêu trên.

Kế hoạch năm 2022 thông xe toàn bộ tuyến cao tốc Bắc – Nam

Các Dự án Đường bộ Cao tốc

Chiều Số làn xe
Quyết định Quy
STT Đoạn tuyến Điểm đầu Điểm cuối dài hoạch Ghi chú
1734/2008 QĐ-
(km) chi tiết
TTg
dự tính
1 Pháp Vân – Cầu Đoạn Pháp Cầu Giẽ (Hà 30 6 Đã xây dựng, Giai
Giẽ Vân (Hà Tây) Tây) đoạn 1: 4 làn
Đoạn Cao Bồ Đang  thực  hiện,
2 Cầu Giẽ – Ninh Cầu Giẽ (Hà 50 6 6 Giai đoạn 1: 4 xe,
Bình Tây) (Nam Định) nhưng  quy  mô  6
làn
Ninh Bình Đoạn Cao Bồ TEDI hoàn thành
3 Thanh Hóa (Nghi Nghi Sơn 121 6 6 đề xuất dự án vào
(Nam Định)
Sơn) tháng 4/2008
Thanh Hóa-Vinh: 6
Thanh Hóa (Nghi làn;  Vinh-Hà Tĩnh:
Thị xã Hồng 4  làn,  TEDI hoàn
4 Sơn) –  Hà Tĩnh Nghi Sơn 97 4-6 4-6
Lĩnh thành đề xuất dự
(Hồng Lĩnh)
án vào tháng
4/2008
Tĩnh (Hồng Thị xã Hồng Chưa có dự án
5 Lĩnh) Quảng Bùng 145 4 4
Lĩnh
Bình (Bùng)
Quảng Bình Cam Lộ, Chưa có dự án
6 (Bùng) Quảng Bùng 117 4 4
Quảng Trị
Trị (Cam Lộ)
Quảng Trị (Cam Cam Lộ, Đang lập dự án đầu
7 Lộ) Đà Nẵng Tp. Đà Nẵng 182 4 4
Quảng Trị
(Túy Loan)
8 Đà Nẵng – Quảng Tp. Đà Nẵng Tp. Quảng 130 4 4-6 Hướng  tuyến đã
Ngãi Ngãi xác định
9 Quảng Ngãi Tp. Quảng An Nhơn, 170 4 4 Chưa có dự án
Bình Định Ngãi Bình Định
10 Bình Định – Nha An Nhơn, Diên Khánh, 215 4 4 Chưa có dự án
Trang Bình Định Khánh Hòa
11 Nha Trang – Phan Diên Khánh, Tp. Phan Thiết 226 4-6 4-6 Chưa có dự án
Thiết Khánh Hòa
12 Phan Thiết – Dầu Tp. Phan Thiết Dầu Giây 98 4-6 4-6 Đề xuất dự án đã
Giây được phê duyệt
13 Dầu Giây – Long Dầu Giây Long Thành, 43 6-8 6-8 Đang triển khai Giai
Thành Đồng Nai đoạn 1
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu VITRANSS/tham khảo quy hoạch chi tiết Bộ GTVT

Tải tài liệu: Quy hoạch cao tốc Bắc Nam.Pdf