Dự án nổi bật

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 154.5 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 9000 tỷ

Diện tích: 300 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 29-11-2018

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 115000 tỷ

Diện tích: 500 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư : ,

Tổng vốn đầu tư : 1.455 tỷ

Diện tích: 38 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2020

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 4.03 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 50 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Dự án mới

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 22.75 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 420 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 29 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 0.7 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 0.32 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 20-07-2020

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 40 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 3500 tỷ

Diện tích: 20 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 0.6 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 1.3 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 6-2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 1100 tỷ

Diện tích: 109.2 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: