Dự án nổi bật

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 9000 tỷ

Diện tích: 300 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 29-11-2018

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 115000 tỷ

Diện tích: 500 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 18.8 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 16 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Dự án mới

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 48.17 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 120 tỷ

Diện tích: 9 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2020

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 1000.778 tỷ

Diện tích: 0.5 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 57 tỷ

Diện tích: 0.38 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 6 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 1700 tỷ tỷ

Diện tích: 87.6 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 11 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2018

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 4.2 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2020

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 2.314 tỷ

Diện tích: 0.6 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 150 tỷ

Diện tích: 2.1 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021