Dự án nổi bật

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 9000 tỷ

Diện tích: 300 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 29-11-2018

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 115000 tỷ

Diện tích: 500 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 18.8 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 16 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Dự án mới

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 8.8 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 1.123 tỷ

Diện tích: 0.55 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 0.05 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 28-09-2016

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 0.5 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 09-2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 117.4 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 18-03-2021

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 1 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 1.400 tỷ

Diện tích: 20.3 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2020

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 6000 tỷ

Diện tích: 65 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 1000 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 2 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021