Tin tức các dự án bất động sản mới nhất

Dự án nổi bật

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 9000 tỷ

Diện tích: 300 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 29-11-2018

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 115000 tỷ

Diện tích: 500 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 4.03 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 2000 tỷ

Diện tích: 20.55 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 06-2019

Dự án mới

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 40 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 3500 tỷ

Diện tích: 20 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 0.6 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 1.3 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 6-2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 1100 tỷ

Diện tích: 109.2 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 1.84 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 4-2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 2000 tỷ

Diện tích: 18 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 8-2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 756 tỷ

Diện tích: 7 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 120 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 2.3 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: