Dự án nổi bật

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 9000 tỷ

Diện tích: 300 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 29-11-2018

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 115000 tỷ

Diện tích: 500 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 18.8 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công:

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 16 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Dự án mới

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 8.3 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2019

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 2.2 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 1 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 165 tỷ

Diện tích: 2.6 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2020

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 1.9915 tỷ

Diện tích: 1.07 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 1000 tỷ

Diện tích: 4.1 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2020

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 3.3 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2021

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 2.5 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2020

Chủ đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : tỷ

Diện tích: 2.4 ha

Tỉnh / Thành Phố :

Ngày khởi công: 2020