Văn bản luật

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 – Luật số: 66/2014/QH13

QUỐC HỘI ————————- Luật số: 66/2014/QH13                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————   LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kinh doanh …

Read More »