Home / Kiến thức BĐS / Văn bản luật / Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

TÓM TẮT VĂN BẢN