Nghị quyết 18/2022 -NQ/TW về đất đai – Nhà ở

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

TRÍCH YẾU: Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

SỐ HIỆU: 18-NQ/TW

LOẠI VĂN BẢN: Nghị quyết

LĨNH VỰC: Đất đai – Nhà ở

NGÀY BAN HÀNH: 16/06/2022

NGÀY HIỆU LỰC: 16/06/2022

CƠ QUAN BH: Ban Chấp hành Trung ương

NGƯỜI KÝ: Nguyễn Phú Trọng

Tải về: Nghị quyết số 18-NQ/TW.doc