Tóm tắt tiểu sử ông Đặng Hoàng Giang Wiki

Ông Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977 tại Bắc Ninh. 📝 Học vấn Cử nhân Quan hệ quốc tế tại Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam). Thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ngoại ngữ: Tiếng …

Read More »