Quy định về khung giá đất của nghị định 96/2019/NĐ-CP

TÓM TẮT VĂN BẢN