Quyền sử dụng đất không phải sở hữu đất – Hội nghị T.Ư 5

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị T.Ư 5 đã thống nhất khẳng định quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu.

Không thừa nhận việc đòi lại đất đã được nhà nước giao

Chiều 10.5, sau 6 ngày làm việc, Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII đã bế mạc.


Về vấn đề đất đai, Tổng bí thư cho hay T.Ư cho rằng, cần phải kế thừa, bổ sung, phát triển Nghị quyết T.Ư 6 khóa XI (Nghị quyết 19) theo hướng tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị đã đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng.

Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế – xã hội theo luật định, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất một cách công bằng, hiệu quả và bền vững.

Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc gia, cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường; phân công hợp lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở T.Ư, đồng thời có sự phân cấp, phân quyền phù hợp, có hiệu quả đối với các địa phương.

Theo Tổng bí thư: “Quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ”.

Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; có chính sách để đất nông nghiệp được sử dụng một cách có hiệu quả cao nhất.

T.Ư Đảng cũng nhấn mạnh, thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có chính sách phù hợp đối với đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất nguồn lực tài nguyên đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân.

Xem thêm: