Tải mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất viết tay 2022

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Mẫu đơn hợp đồng chuyển nhượng đất viết tay, giấy viết tay mua bán đất, giấy bán nhà đất viết tay hợp pháp file Word… nhằm thực hiện mục đích là chuyển quyền sử dụng đất với nhau giữa những người sử dụng đất. Theo quy định của Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giấy tờ mua bán đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những căn cứ để người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm Sổ đỏ.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan thì Giấy chuyển nhượng đất viết tay được hiểu là một dạng hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ. Theo đó, hợp đồng song vụ này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Mặt khác, Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay cần đáp ứng những điều kiện sau mới không bị vô hiệu theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

 • Chủ thể ký kết giấy viết tay quyền sử dụng đất phải đủ tuổi và có đủ năng lực trách nhiệm dân sự theo quy định;
 • Mục đích và nội dung ký kết không trái điều cấm của luật; không trái đạo đức xã hội;
 • Chủ thể ký kết không bị ép buộc mà hoàn toàn tự nguyện;
 • Hình thức của giao dịch dân sự phải được đáp ứng trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể, dối với Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay thì cần phải có thủ tục công chứng mới phát sinh hiệu lực của loại hợp đồng này.

Những nội dung cơ bản của Giấy mua bán đất viết tay, Giấy bán nhà đất viết tay, Giấy chuyển nhượng đất viết tay… bao gồm:

 1. Điều khoản về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;
 2. Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;
 3. Việc giao và đăng ký quyền sử đất;
 4. Trách nhiệm nộp thuế và nộp lệ phí;
 5. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 6. Lời cam đoan của các bên trong hợp đồng;
 7. Điều khoản cuối cùng

Toàn bộ nội dung đơn viết tay chuyển nhượng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN

SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………
Tại:……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………….
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm
……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày
……………………………………..
Đăng ký thường trú tại
:……………………………………………………………………………………………
Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm
…………………………………………………………
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày
……………………………………..
Đăng ký tạm trú tại
:………………………………………………………………………………………………..
.
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm
……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày
…………………………………….
Đăng ký thường trú tại
:……………………………………………………………………………………………
Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm
………………………………………………………..

Kênh thông tin bất động sản: Bdsfun.com
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày
…………………………………….
Đăng ký thường trú tại
:……………………………………………………………………………………………
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để
thực
hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với
những điều
khoản sau
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……………..
đường…………………………..
phường/xã……………….. quận/huyện………………….thành
phố/tỉnh…………………………… có thực trạng như sau :
2. Nhà ở :
– Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m 2
– Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m 2
– Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m 2
– Kết cấu nhà: …………………………………………………………
– Số tầng: ……………………………………………………………..
3. Đất ở :
– Thửa đất số: ………………………………………………………..
– Tờ bản đồ số: ………………………………………………………
– Diện tích: …………………………………………………………….m 2
– Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m 2
4. Các thực trạng khác:
(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó
phần diện tích trong lộ giới)
5. Ông ……………………………..và Bà………………………..là chủ sở hữu nhà ở và
sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền
sử dụng đất ở số……ngày….. tháng……năm…..
Do …………………………………………………………………….cấp
Điều 2: Gía cả, phương thức thanh toán và thời hạn thực hiện
1.Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả
thuận là:…………….đ.

Kênh thông tin bất động sản: Bdsfun.com
(Ghi bằng chữ:………………………………………………………..) và không
thay đổi vì bất cứ lý do gì.
2. Phương thức thanh toán:
Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán
tổng giá trị mua bán
Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:
* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.
* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.
Điều 3. Cam kết của các bên
Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết
sau đây:
1. Bên bán cam kết :
 Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng tiến hành các thủ
tục hành chính pháp lý cần thiết khi thực hiện việc chuyển giao quyền sở
hữu nhà theo qui định của pháp luật.
 Bảo quản căn nhà đã bán trong thời gian chưa bàn giao nhà cho bên mua.
 Bàn giao nhà và các thiết bị cho Bên B đúng thời hạn. Cung cấp cho bên B
tất cả các chi tiết liên quan đến nhà bán (hồ sơ công trình phụ, hệ thống
điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera quan sát…)
 Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không bị tranh
chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào
khác tại thời điểm mua bán.
 Có quyền không giao nhà nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán
đúng thời hạn đã thỏa thuận.
 Yêu cầu bên B thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời gian đã thỏa thuận.
 Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán nhà ( ngoài những điều nêu trên)
theo qui định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở.
2. Bên mua cam kết:
– Nhận giấy tờ sở hữu nhà và nhận bàn giao nhà đúng hạn và phù hợp với
tình trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà.
– Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Nếu chậm thanh toán thì phải chịu
trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận.
– Yêu cầu bên bán hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục
chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật.

Kênh thông tin bất động sản: Bdsfun.com
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua nhà (ngoài những điều nêu trên)
theo qui định tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở. hoc ke toan thuc hanh
3. Hai bên cùng cam kết:
– Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những
thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;
– Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số
…………ngày…………tháng………..năm……….do ……………………………….cấp cho
Ông ……………………… và vợ là Bà……………………………………..
để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm
vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến
khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.
– Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu
bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho
người thứ ba (nếu có).

BÊN A
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm ……….. , tại:
………………………………………………………………………
Tôi , Công chứng viên phòng Công chứng số …………. tỉnh (thành
phố)…………………………………………….

CÔNG CHỨNG:
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là
………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao
kết hợp đồng;

Kênh thông tin bất động sản: Bdsfun.com
– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành
vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm
của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….
– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm …….
tờ, ……..trang), giao cho:
+ Bên A …… bản chính;
+ Bên B ……. bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà viet tay.docx

Xem: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ