Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng

Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

TÓM TẮT VĂN BẢN