Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

TÓM TẮT VĂN BẢN